I. Imię i nazwisko oraz adres administratora danych

Administratorem w rozumieniu RODO i innych, krajowych ustaw o ochronie danych osobowych państw członkowskich UE jak również innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Sławomir Małyszek
Jochmannstraße 4
02826 Görlitz
Niemcy

Tel. 00 49 176 987 205 70
E-mail: info@malyszek.eu

Strony internetowe:
www.malyszek.de
www.malyszek.eu

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy zasadniczo jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej, naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników ma miejsce z reguły po uzyskaniu ich zgody. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy uprzednie uzyskanie takiej zgody nie jest faktycznie możliwe, a przetwarzanie danych umożliwiają właściwe przepisy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy on również operacji przetwarzania niezbędnych do realizacji kroków przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo (np. w postępowaniu podatkowym), podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają życiowe interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej , podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony słusznych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i czas ich przechowywania

Dane osoby, której one dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy prawodawca europejski lub krajowy przewidział to w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane są blokowane lub usuwane również wtedy, gdy wygasa okres ich przechowywania określony w wyżej wymienionych normach, chyba że dalsze przechowywanie danych jest konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy.

III. Udostępnianie strony internetowej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komunikującego się z nim komputera.

Gromadzone są przy tym i przechowywane w pliku dziennika następujące dane:

– Informacje o typie przeglądarki i jej eksploatowanej wersji
– System operacyjny użytkownika
– Dostawca usług internetowych użytkownika
– Adres IP użytkownika
– Data i godzina dostępu (znacznik czasu)
– Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
– Domena klienta
– Wiersz poleceń
– Kod odpowiedzi
– Rozmiar tymczasowo pobieranych danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, by komputerowi użytkownika udostępniona mogła zostać strona internetowa. W tym celu przez cały czas trwania sesji przechowywany musi być adres IP użytkownika.

Dane są przechowywane w plikach dziennika, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Dane te wykorzystujemy ponadto do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie przeprowadzamy w związku powyższym analizy danych do celów marketingowych.

Opisane cele stanowią także o naszym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których są gromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, dzieje się tak w przypadku zakończenia danej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, dzieje się tak najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest przechowywanie danych przez dłuższy okres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są anonimizowane tak, że nie jest już możliwe ich przypisanie do odwiedzającego stronę klienta.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu.

IV. Stosowanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie (tzw. „ciasteczek”). Ciasteczka to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, ciasteczko może zostać zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Takie ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego wyświetlenia strony internetowej.

Stosujemy pliki cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji wyświetlającej ją przeglądarki nawet po przejściu na inną stronę.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również ciasteczka, które pozwalają nam analizować zachowania użytkowników podczas surfowania.

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. Dlatego też przypisanie danych do odwiedzającego stronę użytkownika przestaje być możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Przy wejściu na naszą stronę internetową, baner informacyjny wskazuje użytkownikom na wykorzystanie plików cookie do celów analizy i kieruje ich do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W tym kontekście wskazujemy również, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem niezbędnych z przyczyn technicznych plików cookie jest art. 6 lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem plików cookie do celów analizy stanowi – za odpowiednią zgodą użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania niezbędnych z przyczyn technicznych plików cookie jest ułatwienie korzystania ze stron internetowych przez ich użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej możemy oferować jedynie przy wykorzystaniu ciasteczek. W ich przypadku koniecznym jest, by przeglądarka została rozpoznana po przejściu ze strony na stronę.

Dane użytkownika zgromadzone za pomocą niezbędnych z przyczyn technicznych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika.

Celem wykorzystania ciasteczek analitycznych jest ulepszanie naszej strony internetowej i jej treści. Za pomocą ciasteczek analitycznych dowiadujemy się, jak wykorzystywana jest strona, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Opisane cele stanowią też o naszym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu danych osobowych z art. 6 ust. 1 f) RODO.

4. Czas przechowywania, prawo do wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Ciasteczka zapisywane są na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane na naszą stronę. Stąd – jako użytkownik – mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystywaniem ciasteczek. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Już zapisane ciasteczka mogą zostać w każdej chwili usunięte. Może to odbywać się również automatycznie. Jeżeli wyłączą Państwo ciasteczka dla naszej strony internetowej, może to prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z funkcji oferowanych przez stronę.

V. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej udostępniamy adres e-mailowy, który może zostać wykorzystany do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną. W takim przypadku przechowywane są dane użytkownika, przesłane nam za pomocą wiadomości e-mail.

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Są one wykorzystywane wyłącznie do obsługi korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych, udostępnionych nam przy okazji przesyłania wiadomości e-mail, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych służy nam do opracowywania danych kontaktowych. Uzasadnia ono również nasz interes w przetwarzaniu danych.

4. Czas przechowywania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których są gromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce wtedy, gdy dana korespondencja z użytkownikiem została zakończona. Korespondencja jest zakończona wtedy, gdy z okoliczności jasno wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Prawo do wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą poczty elektronicznej, może on w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu przez nas swoich danych osobowych. W takiej sytuacji korespondencja nie może być kontynuowana.

Sprzeciw wobec przechowywania danych lub wycofanie zgody na takie przechowywanie mogą zostać zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie dane osobowe, zgromadzone w związku z nawiązaniem kontaktu, zostaną w takim przypadku usunięte.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzaniu podlegają Państwa dane osobowe, są Państwo osobą, których dane dotyczą w rozumieniu RODO, a tym samym przysługują Państwu wobec administratora następujące prawa:

1. Prawo do uzyskania informacji

Mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe.

W przypadku takiego przetwarzania mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o następujące informacje:

a) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;

b) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

d) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe przekazanie konkretnych informacji w tym zakresie, kryteria określania okresu przechowywania;

e) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przez administratora danych ich przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) wszelkie dostępne informacje odnośnie pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą;

h) korzystanie ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w takich przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach tego rodzaju przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W związku z tym mogą Państwo żądać udzielenia informacji o odpowiednich zabezpieczeniach z art. 46 RODO, podjętych w związku z takim przekazywaniem.

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo żądać od administratora danych poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli przetwarzane dane, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych zobowiązany jest do ich niezwłocznego poprawienia.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, pod następującymi warunkami:

a) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących ich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

d) jeżeli na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje Państwa przed uchyleniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

4.1. Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dotyczące Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane;

b) wycofują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;

c) wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;

d) dotyczące Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator;

f) dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4.2. Informacja dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dotyczące Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO obowiązany jest do ich usunięcia, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

4.3. Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne

a) w celu realizacji prawa do swobody wypowiedzi i pozyskiwania informacji;

b) w celu realizacji obowiązku prawnego przewidzianego prawem unijnym lub prawem danego państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub służącego wykonaniu zadań z zakresu administracji publicznej, które zostały administratorowi danych powierzone;

c) ze względu na interes publiczny w zakresie publicznej ochrony zdrowia, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i), a także art. 9 ust. 3 RODO;

d) dla celów archiwalnych leżących w interesie publicznym, dla celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo wskazane w ustępie a) prawdopodobnie uniemożliwia lub istotnie utrudnia zrealizowanie celów tego przetwarzania, lub

e) dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo wobec administratora danych z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany poinformować wszystkich odbiorców, którym udostępniono dotyczące Państwa dane, o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub łączyło się będzie z niewspółmiernym wysiłkiem.

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych informacji o tym, kto był ich odbiorcą.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, i które udostępnili Państwo administratorowi danych, w ustrukturyzowanej, przyjętej w obrocie i nadającej się do automatycznego przetwarzania formie. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez jakichkolwiek przeszkód ze strony administratora, któremu dane Państwo udostępnili, o ile

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, mają Państwo prawo żądać, by dotyczące ich dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich.

Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub też przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE, zrealizować swoje prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym czasie odwołać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej przewidzianego w art. 78 RODO.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / tzw. „profilowanie”

Nie posługujemy się ani zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ani profilowaniem.

Don`t copy text!